Liên kết

Những dấu tích thời Sơ sử

Thời Sơ sử ứng với thời đại Kim khí theo phân kỳ khảo cổ học, bao gồm cả thời đại đồ đồng cho đến sơ ...

Chi tiết